WPŁYW NAWOŻENIA SIARKˇ...

Doradztwo rolnicze

Nazywam się Piotr Szulc. Jestem autorem wzoru użytkowego nr 64450 pt. "Wazon Wegetacyjny". Zapraszam do zapoznania się z ich budow± i możliwo¶ciami ich wykorzystania w badaniach naukowych,
oraz w uprawie ro¶lin.

FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS
(antea: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie) Abbrev.: Folia Univ. Agric. Stetin. 204 Agricultura (81): 157-162, Ann. 2000

WPŁYW NAWOŻENIA SIARKˇ NA PLON I AKUMULACJĘ ZWIˇZKÓW SIARKI W NASIONACH RZEPAKU JAREGO ODMIANY STAR

PIOTR SZULC 1 , ROMAN PIOTROWSKI 2 , LUCYNA DROZDOWSKA\ ZBIGNIEW SKINDER 2

1 Katedra Fizjologii Ro ¶ lin, Akademia Techniczno-Rolnicza ul. Bernardy ń ska 6/8, 85-043 Bydgoszcz

2 Katedra Szczegółowej Uprawy Ro ¶ lin, Akademia Techniczno-Rolnicza ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

Słowa kluczowe: rzepak jary, nawożenie siark±, plon, glukozynolany.

Siarka obok innych makropierwiastk ó w odgrywa znaczn ± rol ę w plonowaniu rzepaku i wp ł ywa na jako ¶ć produkt ó w otrzymywanych z nasion tej ro ¶ liny (Fenwick i in. 1983; Budzy ń -ski, Ojczyk 1995; Rotkiewicz i in.1996). Siarkowe produkty metabolizmu pierwotnego i wt ó r­nego (bia ł ka bogate w siark ę , glutation, glukozynolany, fitoaleksyny) odgrywaj ± wa ż n ± rol ę w odporno ¶ ci rzepaku na niekorzystne czynniki ¶ rodowiska (Schnug, Haneklaus 1995). Rzepak dla prawid ł owego wzrostu i rozwoju wymaga du ż ych ilo ¶ ci siarki, kt ó ra jest pobie­rana przez ro ¶ lin ę w ilo ¶ ciach 1,5- 2,0 kg S-dt" 1 nasion (Chojnacki 1972). Zapotrzebowanie podw ó jnie ulepszonych odmian rzepaku na ten pierwiastek wynosi 88 kg S przy plonie nasion 35 dt-ha~ 1 (Wielebski i in. 1993). Nawo ż enie siark ± w warunkach zmniejszonej jej zawarto ¶ ci w ¶ rodowisku wp ł ywa korzystnie na plon nasion rzepaku, zawarto ¶ć t ł uszczu i aminokwas ó w siarkowych w bia ł ku nasion, mo ż e jednak zwi ę kszy ć zawarto ¶ć glukozynola-n ó w (Janzen i Bettany 1984; Budzy ń ski, Ojczyk 1995). Obecno ¶ć w nasionach rzepaku glukozynolan ó w, siarkowych substancji anty ż ywieniowych, zmniejsza warto ¶ć nasion zw ł asz­cza odmian tradycyjnych i bezerukowych, ograniczaj ± c wykorzystanie ¶ ruty w ż ywieniu zwierz ± t (Fenwick i in. 1983; Krzyma ń ski 1993; Drozdowska 1994; Kud ł a 1997).

Celem przeprowadzonych badań jest ocena wpływu nawo ż enia siark ± w formie jonowej i elementarnej na wysoko ¶ć plonu nasion rzepaku jarego odmiany Star oraz zawarto ¶ć siarki og ó lnej i glukozynolan ó w w nasionach.

 

 


Kontakt:
dr inż. Piotr Mirosław Szulc

tel. kom.
606175214

biuro@wegetacja.pl

Adres korespondencyjny:

 

Szulc Piotr
Skrytka pocztowa 75
85-959 Bydgoszcz 2

 

Created by best4u.pl & PD